fbpx

Privacyverklaring Verslavingspraat

 

Dit is de privacyverklaring van Verslavingspraat, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 81334826. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verslavingspraat hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij zullen jouw gegevens
dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Je deelt allerlei persoonsgegevens met Verslavingspraat. Als je zelf contact
opneemt met Verslavingspraat of als wij contact opnemen in het kader van onze dienstverlening.
Verslavingspraat gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.
In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens en met jouw privacy, welke gegevens wij van je
verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met
betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen.

 

Artikel 1 – Welke gegevens gebruiken we?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen,
welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij
deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de
uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een
tevreden opdrachtgever te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze
gegevens tot een jaar na het einde van onze overeenkomst.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om met jou in contact te treden (contactgegevens), met
jou te kunnen communiceren en in het kader van de met jouw overeen te komen dienstverlening.
Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail,
telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst
bewaren in ons klantenbestand. Dit doen we uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de
overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam of die van jouw
contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail,
bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet
verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7
jaar te bewaren.

Om de website van Verslavingspraat mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics
en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee
samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren.

Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn
hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek
van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies
zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep-statistieken door middel van een first party cookie. Met
deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel
geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt
echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer jij contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met
het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van
een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een
overeenkomst uit voortvloeit of anders is aangegeven.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, zullen wij met jou voorafgaand
in overleg gaan, welke gegevens wij van jou mogen plaatsen op onze website. Recensies over onze
diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen
wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Artikel 2 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als opdrachtgever, contactpersoon of websitebezoeker
verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 3 – Beveiliging

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de
verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van één of meerdere verwerkers, zoals
een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren,
sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de
AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als
verwerkingsverantwoordelijken blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare
ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Artikel 4 – Rechten betrokkene

Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jou
toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en
verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien jij van jouw rechten gebruik wilt maken, kun je
hierover contact met ons opnemen.

Artikel 5 – Klachten

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail,
telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing
voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de
overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.
Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen van het privacy beleid

Verslavingspraat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat
je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij belangrijke wijzigingen zal Verslavingspraat er alles aan
doen om je per e-mail en via websites te informeren.

Versie: September 2022