fbpx

Algemene Voorwaarden Verslavingspraat

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, onlineprogramma’s en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

* klant: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, begeleiding of aanverwante diensten.

* opdrachtnemer: Verslavingspraat, KVK nr. 81334826 die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten.

* website: www.verslavingspraat.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Tarieven en betalingen

 1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 2. Alle door Verslavingspraat verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verslavingspraat biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de digitale producten en/of diensten aan de klant worden geleverd.
 3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Verslavingspraat.
 4. In geval van niet tijdige betaling kan Verslavingspraat besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Verslavingspraat besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. In bovenstaande gevallen heeft Verslavingspraat voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
 8. De klant gaat er mee akkoord dat Verslavingspraat elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Verslavingspraat zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
 9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €10,00 administratiekosten verschuldigd per niet geslaagde automatische incasso.
 10. De klant kan bezwaren tegen de door Verslavingspraat verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verslavingspraat kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Verslavingspraat een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 11. Alle door Verslavingspraat geleverde producten en diensten blijven eigendom van Verslavingspraat totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Verslavingspraat zijn voldaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach/ counselor/ trainer verwacht mag worden. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Verslavingspraat

 1. Verslavingspraat garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Verslavingspraat spant zich in om de gegevens die Verslavingspraat voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Verslavingspraat met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
 4. Verslavingspraat is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de naam van de klant te publiceren op de website van Verslavingspraat en/of overige promotionele uitingen van Verslavingspraat.
 5. Verslavingspraat is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.
 6. Verslavingspraat werkt voor de coaching online samen met haar klanten. Indien de klant kenbaar maakt de coaching op locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Verslavingspraat een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant

 1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De klant dient Verslavingspraat te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Verslavingspraat onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens of overige informatie waar Verslavingspraat om verzoekt.
 3. Indien in uitzondering op lid 2 van dit artikel de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verslavingspraat zijn verstrekt, heeft Verslavingspraat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 4. De klant stelt Verslavingspraat steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
 5. Bij klachten over de door Verslavingspraat geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Verslavingspraat binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Verslavingspraat één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
 6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in lid 2 van dit artikel die Verslavingspraat nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Verslavingspraat niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 7. Wanneer Verslavingspraat inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Verslavingspraat is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 9. Verslavingspraat kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte/overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 3. Beide partijen, zowel klant als Verslavingspraat, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 3 lid 3 kan Verslavingspraat de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Verslavingspraat voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Verslavingspraat;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Verslavingspraat zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Verslavingspraat vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 2. Verslavingspraat behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Verslavingspraat overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

Artikel 8. Offertes en aanbiedingen 

 1. Offertes van Verslavingspraat zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Verslavingspraat zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Verslavingspraat met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
 3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Verslavingspraat afhangt van feedback of input van de klant, is Verslavingspraat nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Verslavingspraat is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
 5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Verslavingspraat het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 6. Verslavingspraat behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Verslavingspraat de opdracht gaat uitvoeren.
 7. Alle door Verslavingspraat gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en exclusief overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Verslavingspraat worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer vanaf 20km enkele reis. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.
 9. Verslavingspraat behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 10. Verslavingspraat is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
 11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Verslavingspraat zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, training of welke overeenkomst dan ook, dan is Verslavingspraat bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

Artikel 9. Overeenkomst en meerwerk

 1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Verslavingspraat verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding via de e-mail of door een bestelling via de webshop.
 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Verslavingspraat binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
 4. Verslavingspraat heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Verslavingspraat zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 6. Indien de klant een overeenkomst met Verslavingspraat wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium met tevens inachtneming van artikel
 7. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
 8. Indien Verslavingspraat, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Verslavingspraat gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Verslavingspraat in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Verslavingspraat uitgevoerde werk te vergoeden. 8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Verslavingspraat zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

Artikel 10. Onderbreking van diensten en overmacht

 1. Verslavingspraat is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 2. Verslavingspraat is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Verslavingspraat weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Verslavingspraat kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Verslavingspraat een overeenkomst is aangegaan.
 3. Naast het bepaalde in lid 1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verslavingspraat onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Verslavingspraat, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Verslavingspraat, wanprestatie door leveranciers van Verslavingspraat waardoor Verslavingspraat haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Verslavingspraat of diens leveranciers. 5. In geval van overmacht is Verslavingspraat gerechtigd om een vervanger de overeenkomst te laten uitvoeren.
 5. Bij overmacht heeft Verslavingspraat ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen zonder dat Verslavingspraat in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding of vergoeding van reeds betaalde gelden, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere overeenkomst tussen Verslavingspraat en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Verslavingspraat kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.
 3. Indien Verslavingspraat onverhoopt hetgeen bepaald in lid 1 van artikel 9 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Verslavingspraat uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
 4. In aanvulling op lid 3 van artikel 9 is Verslavingspraat dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verslavingspraat aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verslavingspraat toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 1. Verslavingspraat sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Verslavingspraat geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Verslavingspraat.
 2. Verslavingspraat is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Klant vrijwaart Verslavingspraat voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Verslavingspraat.

 

Artikel 12. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, strategieën, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Verslavingspraat tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Verslavingspraat geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Verslavingspraat en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Verslavingspraat.
 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Verslavingspraat ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Verslavingspraat, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
 5. Verslavingspraat is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Verslavingspraat plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Verslavingspraat vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
 6. Iedere handeling welke in strijd is met lid 2 en 3 van dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk heeft Verslavingspraat recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen trajecten, training, coaching en begeleiding

 1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Verslavingspraat aan te bieden of te doen geven.
 2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Verslavingspraat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Verslavingspraat in de praktijk tot uitvoering brengt.
 3. Verslavingspraat is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Verslavingspraat, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
 5. De door Verslavingspraat aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende trajecten, modules en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld.
 6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen workshop, training, programma en/of coaching is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
 • annulering tot 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 14 en 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 25% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

 

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 15. Herroepingsrecht

 1. Klant is gerechtigd de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.
  2. De bedenktijd gaat in geval van diensten in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Indien de overeenkomst (mede) bestaat uit de koop van een product, dan gaat de bedenktijd in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
  3. Wanneer Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Verslavingspraat.
  4. Verslavingspraat stuurt na melding van herroeping de Klant zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
  5. Verslavingspraat vergoedt alle betalingen door Klant gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt.
 2. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

 

Artikel 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verslavingspraat en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Verslavingspraat alleen bindend indien en voor zover deze door Verslavingspraat uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien Verslavingspraat op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Verslavingspraat hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verslavingspraat partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 7. De klant en Verslavingspraat zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
 8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Verslavingspraat en de klant.

 

Versie: juli 2022