fbpx

Algemene Voorwaarden Verslavingspraat

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Verslavingspraat, de onderneming gevestigd te Naaldwijk, Meidoorn 42, onder KvK-nummer 81334826. Ook wel: Opdrachtnemer.
 2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van Verslavingspraat afneemt.
 3. Partijen: Verslavingspraat en Klant.
 4. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan Verslavingspraat om een of meerdere diensten te verlenen.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst (al dan niet op afstand en/of van opdracht) gesloten tussen Partijen.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Verslavingspraat en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat Verslavingspraat en Klant tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Dag: kalenderdag.
 10. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Verslavingspraat in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Verslavingspraat optreedt als Opdrachtnemer. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.
  2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
 2. Wanneer lid 2 van dit artikel niet mogelijk is, dan zal Verslavingspraat voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.
 3. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met het recht.
 4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

 1. Aanbod & offertes
  1.Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten of diensten.
  2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Verslavingspraat niet.
  3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.
 2. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Opdrachten en overeenkomsten worden schriftelijk door Verslavingspraat bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Verslavingspraat begint met de uitvoering, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken zijn pas bindend indien Verslavingspraat deze schriftelijk heeft bevestigd. 

 

 1. De overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
  2. Verslavingspraat stuurt Klant na aanvaarding zo spoedig mogelijk een bevestiging van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Klant de overeenkomst ontbinden.
  3. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk overeengekomen.

 

 1. Prijzen
  1. Alle prijzen die Verslavingspraat hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals reiskosten en kosten voor gemaakte reistijd. Uitzondering is als dit uitdrukkelijk anders is vermeld, of als dit anders is overeengekomen.
  2. Alle prijzen die Verslavingspraat hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Verslavingspraat te allen tijde wijzigen, mits de overeenkomst niet al gesloten is.
  3. Verslavingspraat is na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd haar prijzen te verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.
  4. Indien Partijen voor bepaalde dienstverlening door Verslavingspraat een vaste prijs zijn overeengekomen en Klant extra dienstverlening wenst, dan brengt Verslavingspraat in overleg een meerprijs in rekening, tenzij Partijen iets anders zijn overeengekomen.

 

 1. Betaling
  1. Betaling verloopt via automatische incasso of dient gedaan te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Uitzondering daarop is als er iets anders is overeengekomen.
  2. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien dit vermeld staat bij het aanbod.
  3. De vergoeding die Verslavingspraat aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Verslavingspraat.
  4. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Verslavingspraat in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant tevens de wettelijke rente verschuldigd en is Verslavingspraat gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
  5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en Klant heeft toegang tot een digitale omgeving, dan is Verslavingspraat gerechtigd de toegang tot deze digitale omgeving te ontzeggen totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Verslavingspraat onmiddellijk opeisbaar en mag Verslavingspraat haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Verslavingspraat voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
  2. Verslavingspraat heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.
  3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Verslavingspraat.
  4. Stelt Klant de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Verslavingspraat haar werkzaamheden opschorten.
  5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.
  6. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verslavingspraat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
  7. Niet-actieve deelname van Klant bij de overeenkomst geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Derden
  1. Verslavingspraat mag na overleg de uitvoering van de overeenkomst uitbesteden aan derden.
  2. Verslavingspraat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

 

 1. Verslavingspraat Academy
  1. Verslavingspraat geeft, nadat de overeenkomst voor de Verslavingspraat Academy is gesloten, direct toegang aan Klant tot de digitale omgeving van de Verslavingspraat Academy, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
  2. De Verslavingspraat Academy moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.
  3. Klant kan zich niet beroepen op dat de Verslavingspraat Academy niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.
  4. In geval dat de Verslavingspraat Academy niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Verslavingspraat. Klant dient Verslavingspraat eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.
  5. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor Verslavingspraat onevenredige kosten met zich brengt.
  6. In geval dat de Verslavingspraat Academy niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Klant, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht de overeenkomst te ontbinden.
  Dit recht heeft Klant alleen in de volgende gevallen:
  a. Beantwoording aan de overeenkomst als bedoeld in lid 5 is onmogelijk of onevenredig;
  b. Verslavingspraat komt de overeenkomst niet kosteloos na voor Klant nadat Klant Verslavingspraat in gebreke heeft gesteld zoals genoemd in lid 4;
  c. Er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van Verslavingspraat om de Verslavingspraat Academy te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
  d. Het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
  e. Verslavingspraat heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij de Verslavingspraat Academy niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Klant aan de overeenkomst kan laten beantwoorden.
 1. Klant dient schriftelijk aan te geven dat hij de overeenkomst met Verslavingspraat wil ontbinden..
 2. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van datgene wat is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 
 3. Indien Klant de overeenkomst ontbindt of Klant haar prijs dient te verminderen omdat de Verslavingspraat Academy niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt Verslavingspraat Klant alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Verslavingspraat in kennis is gesteld van de beslissing van Klant om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Geheimhouding
  1. Verslavingspraat verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar is gemaakt, algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst aan Verslavingspraat bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Verslavingspraat is verkregen.
  3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Verslavingspraat. Verslavingspraat is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant. Ook kan Klant de overeenkomst in dit geval niet ontbinden.

 

 1. Herroepingsrecht
  1. Klant is gerechtigd de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.
  2. De bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
  3. Wanneer Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Verslavingspraat.
  4. Verslavingspraat stuurt na melding van herroeping de Klant zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
  5. Verslavingspraat vergoedt alle betalingen door Klant gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt.
  6. Verslavingspraat maakt voor betalingen bedoeld in lid 5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Klant is gebruikt, tenzij Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Klant hierdoor geen kosten heeft.
  7. Verslavingspraat is bij terugbetaling zoals genoemd in lid 5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Verslavingspraat aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling heeft gekozen.
  8. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.
  9. Klant heeft geen herroepingsrecht in geval hij Verslavingspraat een opdracht heeft gegeven, de nakoming van deze opdracht al heeft plaatsgevonden, de opdracht is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant, en Klant verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Verslavingspraat zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Intellectueel eigendomsrecht
  1. Verslavingspraat behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
  2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verslavingspraat de door Verslavingspraat gemaakte en door het intellectueel eigendomsrecht beschermde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere manier ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht
  1. Verslavingspraat is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
  3. Klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Verslavingspraat op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
  4. In geval van overmacht, zoekt Verslavingspraat samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.
  5. In geval van overmacht is Verslavingspraat niet tot vergoeding van schade gehouden.
  6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verplaatsen of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de opdracht, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is Verslavingspraat gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing of annulering in rekening te brengen.

 

 1. Verzetten van sessies en afspraken
  1. Sessies en andere afspraken kunnen alleen verzet worden door Klant in geval er sprake is van overmacht aan zijn zijde.
  2. In geval van een traject kunnen sessies en andere afspraken tot twee weken na de duur van een traject verzet worden.
  3. In geval de One Intensive Day wordt verzet door Klant, dan dient dit verzet te worden binnen 4 weken, tenzij anders overeengekomen.
  4. Indien Klant een sessie of afspraak niet verzet, dan vervalt zijn recht op deze sessie.

 

 1. Beëindiging
  1. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen.
  2. Zowel Verslavingspraat als Klant mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.
  3. Verslavingspraat behoudt in geval van beëindiging door opzegging of ontbinding aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten.
  4. Na de ontbinding of opzegging van de overeenkomst ziet Klant af van het gebruik van de Verslavingspraat Academy. Daaronder wordt ook verstaan dat Klant afziet van het gebruik van de Verslavingspraat Academy wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
 1. Aansprakelijkheid
  1. Verslavingspraat is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, en deze schade aan Verslavingspraat is toe te rekenen. 
  2. Verslavingspraat is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
  3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

 

 1. Overige bepalingen
  1. Op de rechtsverhouding tussen Verslavingspraat en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Verslavingspraat is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Verslavingspraat zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
  4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
  5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
  6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Versie: 5 september 2022